สายธาตุธรรม

– สายธาตุธรรม

การทำบุญ ก็เหมือนการปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารเหมือนกัน ไปปลูกอยู่สวนไหน อยู่ในคณะบุคคลใด ย่อมจะเสวยผลบุญอยู่กับคณะบุคคลนั้นถ้าไปปลูกไปทำบุญกับคณะบุคคลที่ไม่บริสุทธิ์ ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ ผลก็ให้ไปอยู่ด้วยกัน เสวยผลด้วยกัน ก็ดึงกันไปต่ออีก ไม่รู้ไปถูกไปผิดอีกเท่าไร เป็นธรรมดา เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแต่ถ้าทำบุญกับผู้ที่ตั้งใจกระทำกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ ไม่ประมาท ชักนำตนเองและผู้อื่นไปในทางที่ให้บริสุทธิ์เสมอ มิให้หลง ด้วยปัญญาอันเห็นชอบ ก็ต้องเสวยผลอยู่ด้วยกัน ชอบใจกัน ฟังกันรู้เรื่อง นี่แหละเขาเรียกว่า “#สายธาตุธรรม”สายธาตุธรรมที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ ที่เป็นสัมมาทิฏฐิ ก็อยู่ใกล้ๆกัน ในสายสัมมาทิฏฐิก็มีมิจฉาทิฏฐิปนอยู่ ถ้ายังไม่บรรลุอรหัตตผลในสายมิจฉาทิฏฐิมากๆ ก็มีสัมมาทิฏฐิอยู่บ้าง แต่อ่อนกว่ากัน ก็มีอยู่ว่าเราจะอยู่ตรงไหน อยู่ตรงไหนทำบุญกุศลกับใคร กับคณะใคร ก็แปลว่า๑. มีทิฏฐิเสมอกัน๒. มีศีลเสมอกัน๓. มีทานเสมอกัน๔. มีอุปการะซึ่งกันและกันทีนี้แหละก็เจอกัน กลมเกลียวกัน อุปการะกัน เป็นคู่บารมีอุปการะซึ่งกันและกันไปจนถึงมรรคผลนิพพาน ถ้าถูกก็ไปด้วยกัน ผิดก็ไปด้วยกันเป็นแพ นี่แหละที่เป็นจุดสำคัญที่อาตมาใคร่ชี้ให้เห็น_______________เทศนาธรรมจากพระเทพญาณมงคลหลวงตาเสริมชัย ชยมงฺคโลวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอ.ดำเนินสะดวกจ.ราชบุรี_______________ที่มาตอบปัญหาธรรมปฏิบัติ_______________เพจอมตวัชรวีหลวงป๋า.

แชร์เลย

Comments

comments

Share: