อบรมพระกัมมัฏฐาน

การอบรมพระกัมมัฏฐานประจำปี

ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 1
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
(อุบาสกอุบาสิกา สมัครเข้ารับอบรมด้วยได้)

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็น สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 1 โดยอนุมัติมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 30 มกราคม ศกนี้   ได้จัดให้มีการอบรมพระกัมมัฏฐานแด่พระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา เป็นประจำทุกปีๆ ละ 2 รุ่น

 1. รุ่นกลางปี ระหว่างวันที่ 1-14 พฤษภาคม และ
 2. รุ่นปลายปี ระหว่างวันที่ 1-14 ธันวาคม

จึงขออาราธนาพระภิกษุสามเณร และขอเชิญอุบาสก อุบาสิกา ผู้สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติทุกท่าน สมัครเข้ารับการอบรมพระกัมมัฏฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ถึงธรรมกาย ซึ่งพระเดชพระคุณ หลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ปฏิบัติและสั่งสอนถ่ายทอดไว้

วัตถุประสงค์การอบรม

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ได้เปิดการอบรมพระกัมมัฏฐานประจำปีแก่พระภิกษุสงฆ์และสาธุชนทั่วไป   โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ในการดำเนินกิจกรรม 3 ประการ คือ

 1. เพื่อสร้างพระในใจตนเองและผู้อื่น เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของสาธุชนให้กว้างขวางออกไป
 2. เพื่อสร้างพระวิปัสสนาจารย์หรือวิทยากรให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ   และให้งดงามพร้อมด้วยศีลาจารวัตร  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น   เป็นที่พึ่งทางใจแก่สาธุชนได้อย่างแท้จริง   ได้ช่วยกันสืบบวรพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวยิ่งๆ ขึ้นไป 
 3. เพื่อรักษาและสืบต่อธรรมปฏิบัติตามแนววิชชาธรรมกายของพระพุทธเจ้า ให้ถูกต้องสมบูรณ์  ตามที่พระเดชพระคุณ หลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)  ได้สั่งสอนและถ่ายทอดเอาไว้ 

หลักสูตรและวิธีการอบรมสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน

1. ภาคพระปริยัติธรรม

ทุกวันจะมีพระมหาเถระ พระเถรานุเถระ ผู้ทรงคุณวุฒิ  มาถวายความรู้ภาคปริยัติสัทธรรมแก่ผู้เข้าอบรม  โดยเฉพาะ พระเดชพระคุณ พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 1  เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม รัฐประศาสนศาสน์มหาบัณฑิต “เกียรตินิยมดี” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะได้ถวายความรู้ “หลักการเจริญสมถวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ถึงธรรมกาย” และ “หลักการบริหารวัด” ตามสมควรแก่เวลาและโอกาส

2. ภาคปฏิบัติ

การฝึกอบรมในภาคปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐานแต่ละวันนั้น  จะมีทั้งการถวายคำแนะนำในการฝึกปฏิบัติ ภาวนาเป็นส่วนรวม  และทั้งการปฏิบัติเป็นกลุ่มย่อยๆ  โดยมี พระวิทยากรผู้ช่วยคอยช่วยแนะนำอย่างใกล้ชิดทุกกลุ่ม  ภายใต้การสอนและการควบคุมของพระเดชพระคุณ พระราชญาณวิสิฐ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมฯ / เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดฯ   โดยมี พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชพรหมเถร รองเจ้าอาวาสและพระอาจารย์ใหญ่ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม. เป็นที่ปรึกษา

อุปกรณ์การฝึกอบรม

จะมีหนังสือคู่มือธรรมปฏิบัติ เช่น หนังสือ “หลักสมถวิปัสสนากัมมัฏฐานเบื้องต้น” เทปสอนภาวนา และหนังสือ “การบริหารวัด” เป็นต้น ถวายตามสมควร ตามกำลังทุนทรัพย์ที่มีเจ้าภาพ

ระเบียบการเข้ารับการอบรม

จำนวนและระยะเวลาการอบรม

เพื่อให้พอเหมาะแก่กำลังพระวิทยากร ที่จะถวาย/ให้คำแนะนำโดยใกล้ชิด  โดยการอบรมแต่ละรุ่นๆ ละ 14 วัน จะสามารถรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมได้ประมาณรุ่นละ 800 ท่าน รวมทั้งพระภิกษุสามเณร และอุบาสก/อุบาสิกา

ในกรณีที่มีพระภิกษุสมัครเข้ารับการอบรมเกินกว่าจำนวนดังกล่าวข้างต้น  ก็จะพิจารณาแบ่งให้สมัครเข้ารับการอบรมพระกัมมัฏฐานในรุ่นต่อไป   ผู้สมัครที่มาก่อน จะได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการอบรมก่อน

การสมัครเข้ารับการอบรม

สำหรับผู้สนใจที่จะเข้ารับการอบรม  โปรดจดหมายขอสมัครเข้ารับการอบรมไปยัง

พระราชญาณวิสิฐ 
เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 
อำเภอดำเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี 70130 

ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   ถ้ามีผู้สมัครเข้ารับการอบรมร่วมกันหลายคน โปรดระบุรายชื่อและวัดของผู้ที่จะไปร่วมกันนั้นด้วย

การเดินทางมาวัดหลวงพ่อสดฯ

เมื่อพระคุณเจ้าได้ส่งจดหมายแจ้งความจำนงขอสมัครเข้ารับการอบรมไปแล้ว   หากพระคุณเจ้าไม่ได้รับแจ้งว่า จำนวนผู้สมัครเต็มแล้ว   ขอให้พระคุณเจ้าเตรียมเดินทางไปเข้ารับการอบรมได้เลย   โดย

 1. ขออาราธนาพระคุณเจ้าเดินทางถึง วัดสระเกศ (ภูเขาทอง) กทม. ก่อนเปิดการอบรมฯ หนึ่งวัน คือ วันที่ 30 เมษายน และวันที่ 30 พฤศจิกายน (เวลา 12.00 น.)   เพื่อขึ้นรถที่จัดไว้ให้ เดินทางไปวัดหลวงพ่อสดฯ พร้อมกัน   รถโดยสารจะจอดรอและจะออกเดินทางจากหน้าปากทางเข้าวัดสระเกศ (ภูเขาทอง) กทม. เวลา 13.00 น. ก่อนวันเปิดการอบรมหนึ่งวัน ของการอบรมทุกรุ่น หรือ
 2. พระคุณเจ้าจะเดินทางไปยังวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เองโดยตรง  ตามวันเวลาที่ระบุนี้ก็ได้    รถ บขส. (ขึ้นรถที่ขนส่งสายใต้) สาย 78 ปรับอากาศ (สายกรุงเทพ-ดำเนินสะดวก) รถจะถึงและผ่านหน้าวัด ก่อนถึงตลาดดำเนินสะดวก  ดูแผนที่

สิ่งของที่ต้องนำมาด้วย

 1. ใบสุทธิ
 2. ใบรับรองจากเจ้าอาวาสพร้อมประทับตราวัด  (เจ้าอาวาส/รองเจ้าอาวาส ไม่ต้องนำใบรับรองมาด้วย)
 3. บาตร และกลด

ระเบียบการอยู่อบรม

วัตรปฏิบัติเป็นประจำคือ ถือธุดงควัตร

 1. อยู่กลด กลางแจ้ง อยู่โคนไม้ หรือสถานที่ที่จัดไว้ให้
 2. ฉันภัตตาหารเฉพาะบิณฑบาต และ
 3. ฉันภัตตาหารมื้อเดียว

กำหนดการประจำวัน

04.30 น. ตื่นนอน (สัญญาณระฆัง)
05.00 น. ทำวัตรเช้า ฝึกเจริญภาวนาธรรม
06.30 น. ฉันยาคู
09.00 น. เจริญภาวนาธรรม
11.00 น. ฉันภัตตาหารเฉพาะบิณฑบาต
14.00 น. ฟังธรรมบรรยาย มีสติปัฏฐาน 4, โพธิปักขิยธรรม พระวินัย เป็นต้น
17.00 น. แบ่งกลุ่มปฏิบัติภาวนาธรรม มีพระวิทยากร ช่วยแนะนำควบคุมพระกัมมัฎฐานโดยใกล้ชิด ส่วนผู้ปฏิบัติได้ถึงธรรมกายรับการต่อวิชชา
19.30 น. ทำวัตรเย็น เจริญภาวนา ตอบปัญหาธรรม
22.00 น. ดับไฟ จำวัด

ข้อห้ามระหว่างการอบรม

 1. ห้ามสูบบุหรี่และสิ่งเสพติดมึนเมาทุกชนิด
 2. ห้ามขาดการประชุมทุกครั้ง
 3. ห้ามฟังวิทยุเด็ดขาด
 4. ห้ามจับกลุ่มสนทนากัน
 5. ห้ามออกนอกบริเวณวัด โดยมิได้รับอนุญาต
 6. ห้ามพูดอวดผลการปฏิบัติธรรม
 7. ห้ามลงอาบน้ำหรือซักผ้าในคลอง

ข้อควรปฏิบัติในการอบรม

 1. เข้าประชุมตรงต่อเวลา
 2. ต้องรักษาความสะอาดในบริเวณวัด
 3. ต้องมีความสำรวมในทุกอิริยาบถ
 4. นุ่งห่มให้เป็นปริมณฑล สำหรับพระภิกษุ-สามเณร   สีของไตรจีวรต้องให้สีเหลืองอมแดงเข้ม หรือสีกรัก (สำหรับอุบาสกอุบาสิกา แต่งกายสุภาพ สีขาว)
 5. รักษาระเบียบวินัย และร่วมมือกับทางวัดด้วยดี

หมายเหตุ

 1. สำหรับท่านที่เคยติดสูบบุหรี่และ/หรือยาเสพติดให้ โทษทุกชนิด  ขอได้โปรดฝึกอบรมปฏิบัติธรรมอยู่ ณ วัดหรือสำนักของท่าน จนสามารถเลิกได้เสียก่อน จึงค่อยไปร่วมอบรมที่วัดหลวงพ่อสดฯ ในคราวต่อไป
 2. ในการเข้ารับการอบรมนี้ ไม่ต้องเสียค่าสมัครและค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
แชร์เลย

Comments

comments

Share: