Posted in หลวงป๋า อานุภาพพระเครื่องวัดหลวงพ่อสด

พระกริ่งสัมมาอะระหัง

“พระกริ่งสัมมาอะระห…

Continue Reading
Posted in หลวงป๋า อานุภาพพระเครื่องวัดหลวงพ่อสด

พระกริ่งสัมมาอะระหัง ฉอกษัตริย์

พระ6กษัตริย์ พระกริ่งสัมม…

Continue Reading
Posted in ประสบการณ์ธรรมะ หลวงป๋า อานุภาพพระเครื่องวัดหลวงพ่อสด

หลวงปู่หมุน ตอน 16 ฆราวาสสายปู่ดู่ นั่งไปพบเรื่องแปลกที่วัดหลวงพ่อสด ราชบุรี

Continue Reading
Posted in ข้อมูลประชาสัมพันธ์ หลวงป๋า

รายการวิถีไทย วิถีพุทธ ตอน วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

Continue Reading
Posted in หลวงป๋า เพจอมตวัชรวจีหลวงป๋า

ธรรมกายดับเพราะใบ้หวย

เคยมีพระมาปฏิบัติธรรมที่น…

Continue Reading
Posted in หลวงป๋า เพจอมตวัชรวจีหลวงป๋า

บรรดาระดับอาจารย์ที่เป็นพ…

Continue Reading
Posted in หลวงป๋า อานุภาพพระเครื่องวัดหลวงพ่อสด

พญาเหล็กสามารถส่งเสริมการปฎิบัติและเข้าถึง

มีข้อที่น่าสังเกตว่า 1. “…

Continue Reading
Posted in หลวงตาอู๋ หลวงป๋า

พระโลหิตธาตุ ที่วัดหลวงพ่อสดฯ

พระโลหิตธาตุ ที่วัดหลวงพ่…

Continue Reading
Posted in หลวงป๋า

อาจารย์เสือ เพชรสังฆาต หรือปู่สุทัศน์ โตทวี ปรมาจารย์ผู้สืบทอดวิชชาอิทธิวิธีการเรียกกายสิทธิ์พญาเหล็ก

แจ้งข่าวว่า อาจารย์เสือ เ…

Continue Reading
Posted in วิธีปฏิบัติ หลวงป๋า

การที่มีผู้ปฏิบัติแบบ ธรรมกาย แล้วได้ผลของสมาธิ เห็นดวงเห็นกาย 18 กาย แล้วไป ฝึกแบบมโนมยิทธิต่อ ส่งใจไปใน ที่ต่างๆ ได้ เมื่อปรารถนาดีกับ ผู้อื่นก็เอาธรรมะไปสอน แบบ เอาวิชชาธรรมกายปนผสมกับ ความรู้ของสายอื่นที่ตนฝึกฝนมา อยากทราบว่าจะมีผลเสีย กับผู้ฝึกและผู้สอนไหมครับ

การที่มีผู้ปฏิบัติแบบ ธรร…

Continue Reading