Posted in หลวงป๋า เพจอมตวัชรวจีหลวงป๋า

ธรรมกายดับเพราะใบ้หวย

เคยมีพระมาปฏิบัติธรรมที่น…

Continue Reading
Posted in หลวงป๋า เพจอมตวัชรวจีหลวงป๋า

บรรดาระดับอาจารย์ที่เป็นพ…

Continue Reading
Posted in หลวงป๋า เพจอมตวัชรวจีหลวงป๋า

การงานจะสำเร็จได้ทุกคนต้องช่วยกัน (สามัคคีคือพลัง)

การงานจะสำเร็จได้ทุกคนต้อ…

Continue Reading
Posted in เพจอมตวัชรวจีหลวงป๋า

มื่อมีภัยได้รับความทุกข์ยากลำบากให้นึกถึงบุญแต่เพียงอย่างเดียว

เมื่อมีภัยได้รับความทุกข์…

Continue Reading
Posted in เพจอมตวัชรวจีหลวงป๋า

บุญจะส่งผลตามเจตนาของผู้ทำบุญ

บุญจะส่งผลตามเจตนาของผู้ท…

Continue Reading
Posted in เพจอมตวัชรวจีหลวงป๋า

ภพภูมิของคนนอกศาสนาพุทธเป็นอย่างไร

#อมตวัชรวจีหลวงป๋า #ภพภูม…

Continue Reading