เหตุใดเวลานั่งสมาธิจึงมักง่วงนอน

คำของหลวงพ่อสด ห้ามแก้ของท่านแม้คำเดียว

จริงๆแล้วพระพุทธองค์ท่านสรรเสริญการเลือกทำบุญ

เรื่องวิบากกรรมเป็นกฏเกณฑ์ของธรรมชาติ

อย่าละความเพียร

ก่อนที่จิตดวงสุดท้ายจะดับลง อันตรายของสัตว์โลกเมื่อจะต้องไปเกิดใหม่

เมื่อมีพืชพันธุ์น้อย ก็ต้องรู้จักเลือกดินที่จะเพาะปลูก

อานุภาพการเจริญพระกัมมัฏฐาน ตามแนวทางวิชชาธรรมกาย

ธรรมกายดับเพราะใบ้หวย

มีพระคุณเจ้าระดับวิปัสสนาจารย์ท่านหนึ่ง เป็นเจ้าสำนัก

การงานจะสำเร็จได้ทุกคนต้องช่วยกัน (สามัคคีคือพลัง)

มื่อมีภัยได้รับความทุกข์ยากลำบากให้นึกถึงบุญแต่เพียงอย่างเดียว

บุญจะส่งผลตามเจตนาของผู้ทำบุญ

ภพภูมิของคนนอกศาสนาพุทธเป็นอย่างไร