โทษร้ายแรง ของการเสพสิ่งเสพติดสิ่งมึนเมาทั้งหลาย

ศูนย์กลางกาย ทางสายเอก ที่มุ่งตรงถึงมรรคผล นิพพาน

การทำบุญกับคนชั่ว คนพาล ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ เราจะได้บุญหรือไม่

กำจัดธรรมดำ ยังธรรมขาวให้เจริญ

การให้พรและการรับพรในช่วงปีใหม่ เพื่อให้ได้ผลดี ควรปฏิบัติอย่างไร

ยักษ์

เมื่อหลวงปู่วัดปากน้ำ กล่าวถึงบารมีธรรมของหลวงปู่วีระ คณุตฺตโม

พระโพธิสัตว์ 3 ระดับ

บรรดาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูง เมื่อท่านเจริญอานาปานสติ ใจหยุดลมหยุดที่ศูนย์กลางกาย ก็เห็นเป็นดวงใสเหมือนกันหมด.

เรื่องเจตนาความคิดอ่านทางใจ เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ค่อยมีใครกล่าวถึง

หากผู้ใดมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจแล้ว ย่อมใช้สมบัติพระจักรพรรดิได้ไม่รู้จักหมด

พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ

อาการของผู้ที่กำลังบำเพ็ญบุญบารมี

ธรรมชาติสองฝ่าย คือ บุญ-บาป ต่อสู้กันอยู่ในจิตสันดานของสัตว์โลกมายาวนาน โดยที่เราไม่รู้ตัว

พระเทวทัต

วิธีปฏิบัติเพื่อตอบแทนพระคุณของมารดา-บิดา ให้มีผลเทียบเท่าหรือเสมอกับพระคุณของท่าน

เหตุใดเวลานั่งสมาธิจึงมักง่วงนอน

คำของหลวงพ่อสด ห้ามแก้ของท่านแม้คำเดียว

กสิณกลาง คือ อาโลกกสิณ นั้นดีอย่างไร

จริงๆแล้วพระพุทธองค์ท่านสรรเสริญการเลือกทำบุญ

เรื่องวิบากกรรมเป็นกฏเกณฑ์ของธรรมชาติ

อย่าละความเพียร

ก่อนที่จิตดวงสุดท้ายจะดับลง อันตรายของสัตว์โลกเมื่อจะต้องไปเกิดใหม่

เมื่อมีพืชพันธุ์น้อย ก็ต้องรู้จักเลือกดินที่จะเพาะปลูก

อานุภาพการเจริญพระกัมมัฏฐาน ตามแนวทางวิชชาธรรมกาย

ธรรมกายดับเพราะใบ้หวย

มีพระคุณเจ้าระดับวิปัสสนาจารย์ท่านหนึ่ง เป็นเจ้าสำนัก

การงานจะสำเร็จได้ทุกคนต้องช่วยกัน (สามัคคีคือพลัง)

มื่อมีภัยได้รับความทุกข์ยากลำบากให้นึกถึงบุญแต่เพียงอย่างเดียว

บุญจะส่งผลตามเจตนาของผู้ทำบุญ

ภพภูมิของคนนอกศาสนาพุทธเป็นอย่างไร