ความปรารถนาในการสร้างพระมหาเจดีย์ ไว้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

หลวงป๋า

ความปรารถนาในการสร้างพระมหาเจดีย์ ไว้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

เคยดําริที่จะสร้างพระมหาเจดีย์บรรจุพระบรม สารีริกธาตุในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ที่ข้าพเจ้าเพิ่งบวชเป็น พระภิกษุนั้นเอง ข้าพเจ้าได้ปรารภกับ ผศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ศิลปินแห่งชาติ) ว่า อยากจะมีพระมหาเจดีย์เป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งข้าพเจ้าก็พอมีอยู่บ้าง ท่านอาจารย์ดร.ภิญโญ ก็ได้สเก็ตช์ร่างแบบเจดีย์อันเป็นที่ประดิษฐาน พระธรรมกายองค์ใหญ่มาเสนอให้ดู มีลักษณะสวยงาม ตัวเจดีย์ทําเป็นชั้นๆ ประมาณ ๕-๖-๗ ชั้น เพื่อใช้เป็น สถานที่เรียน ที่ประชุม และสํานักงานของสถาบันพุทธ ภาวนาวิชชาธรรมกายได้ และมีพระธรรมกายองค์ใหญ่ซึ่งจะ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ แต่ข้าพเจ้ายังมีภารกิจอื่น ที่จะต้องทําอีกมากจึงยังมิได้ดําเนินเรื่องการที่จะก่อสร้างเจดีย์ จนกว่าภารกิจอื่นที่สําคัญๆ จะได้จัดทําเสร็จพอสมควรแล้วจึงค่อยคิด

แชร์เลย

Comments

comments

Share: