ประวัติของพระครูอาทรปริยัติสุธี

พระครูอาทรปริยัติสุธี

ประวัติของพระครูอาทรปริยัติสุธี

ชื่อ : พระครูอาทรปริยัติสุธี ฉายา สุธีโร นามสุกล ทุมสิงห์ (อิทธิ์ทณัฏฐ์ ทุมสิงห์ )

ชาติภูมิ : วันศุกร์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู

อุปสมบท : วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ วัดกุงศรีสันติยาราม ตำบลหนองกุงเรือง
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

การศึกษา : นักธรรมเอก เปรียญธรรม ๔ ประโยค พุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปัจจุบันอยู่ : เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๗ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ตำบลแพงพวย
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐

หน้าที่การงาน : ผู้ช่วยเจ้าอาวาส , หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์แผนกวิทยุและโทรทัศน์ ,

ผู้ดำเนินรายการ “ธรรมสู่สันติ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดกาญจนบุรี A.M.๕๕๘ Khz. เสาร์,อาทิตย์ เวลา ๐๕.๐๐-๐๖.๐๐ น.

สถานีวิทยุกรมอุตุวิทยา กรุงเทพมหานคร A.M.1287 Khz. ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๓๐ -๑๒.๐๐ น.

สถานีวิทยุพิทักษ์พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม จังหวัดเลย F.M.๑๐๐.๕๐ MHz.เสาร์,อาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.

พรรษา ๒๖ อายุ ๔๗ ปี

-พระวิปัสสนาจารย์

-พระธรรมวิทยกร อินเดีย-เนปาล

-พระนักเทศน์

– พิธีกร

แชร์เลย

Comments

comments

Share: