ปกิณกะธรรมจากหลวงป๋าเรื่อง “สมบัติจักรพรรดิ”

ปกิณกะธรรมโดยพระเทพญาณมงคล(เสริมชัย ชยมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

กลางของกลางกาย กลางของกลางธาตุธรรมแต่ละกายสุดหยาบสุดละเอียดนั้นมีจักรพรรดิภาคผู้เลี้ยง จักรพรรดินั้นประกอบด้วยรัตนะเจ็ดมีจักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว นางแก้ว ขุนพลแก้ว ขุนคลังแก้ว ดวงแก้วหรือแก้วมณี อยู่ตรงศูนย์กลางของกายทุกกายของสัตว์โลก และถ้าชุมนุมกันเป็นหน่วยหรือองค์เดียวกันอย่างเช่นวัดหลวงพ่อสดฯ หรือวัดไหนๆ รวมกันก็มีจักรพรรดิภาคผู้เลี้ยงโดยส่วนรวม ของแต่ละองค์กร-แต่ละชุมชน-ไปจนถึงของประเทศชาติ-ไปจนถึงของโลก จักรพรรดิรวมของกามภพก็มีประจำ รูปภพก็มีประจำ อรูปภพก็มีประจำ

ภาคผู้เลี้ยงนั้นก็เป็นสามฝ่าย เป็นทั้งกุสลาธัมมา,อกุสลาธัมมา,อัพยากะตาธัมมา และในสามฝ่ายนี้แย่งกันทำหน้าที่ เหมือนสามคนเล่นเก้าอี้ดนตรี ถ้าคนหนึ่งนั่ง อีกสองคนก็ไม่ได้นั่ง ภาคผู้เลี้ยงนี้ให้ความอุดมสมบูรณ์ และมีทั้งคุณและโทษตามลักษณะของธาตุธรรมสามฝ่ายคือกุสลาธัมมา อกุสลาธัมมา และอัพยากะตาธัมมา เมื่อจิตละเอียดแล้วเห็นอยู่ในกลางธรรมกายนั่น พระพุทธเจ้าเป็นใหญ่ฝ่ายธรรม แต่จักรพรรดิภาคผู้เลี้ยงเป็นใหญ่ฝ่ายสมบัติ ถ้าฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทำบุญทำกุศลประทับไปมากเท่าไหร่ จักรพรรดิภาคผู้เลี้ยงก็เกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้นเป็นคุณธรรม คุณธรรมที่จะให้ผลเป็นทรัพย์ เช่นจากทานกุศล ศีลกุศล ภาวนากุศล ศีลกุศลก็ป้องกันไม่ให้ทรัพย์วิบัติฉิบหาย ภาวนากุศลก็ช่วยให้เกิดปัญญาเห็นบาปบุญคุณโทษ ทานกุศลก็ช่วยให้ทรัพย์เจริญขึ้น คุณธรรมเหล่านี้แหละประมวลกันขึ้นเป็นภาคผู้เลี้ยงเรียกว่าจักรพรรดิ เป็นประธานของรัตนะเจ็ด

จักรแก้วมีอำนาสูงสุด
นางแก้วช่วยให้เกิดความอบอุ่นช่วยประสานไมตรี
ขุนพลแก้วช่วยให้การดำเนินงานมีคนช่วยเหลือ มีกำลังคนที่ดีๆ
ขุนคลังแก้วหรือคฤหบดีแก้วช่วยหาเงินหาทอง
นี่สุดละเอียดมีอยู่ที่ตัวแล้วมีผลมาสู่ส่วนหยาบ บริสุทธิ์ที่กาย วาจา ใจแล้ว ในร่างกายก็เอิบอาบผ่องใส กิริยาอาการที่ไปก็ดี ดำเนินชีวิตก็ดีฉันใดฉันนั้น มาจากสุดละเอียดที่บริสุทธิ์นำไปสู่ส่วนหยาบให้ดีตาม

        ในยามที่โลกหรือจักรวาลว่างจากพระพุทธศาสนาก็จะมีจักรพรรดิตัวจริงกายเนื้อมาอุบัติขึ้น นั่นเขามีจักรพรรดิภายในที่มีอานุภาพมาก จักรแก้วนี่สามารถที่จะใช้ให้ไปปราบทวีปทั้งสี่ได้ แผ่อำนาจได้รอบจักรวาล นั่นอำนาจถึงเพียงนั้นจากภายในสู่ภายนอก ทรัพย์สมบัติก็ประมาณไม่ได้ สามารถใช้ได้มาก กำลังพลก็มาก ลูกหลานก็มากเป็นทั้งฝ่ายทหารฝ่ายพลเรือน ทั้งบู๊ทั้งบุ๋น ฝ่ายขุนคลังเพชรนิลจินดามาก บางทีมีแพะทองคำปรากฏ(เมณฑกเศรษฐี) นี่แค่มหาเศรษฐี ขุมเงินขุมทองปรากฏ นี่แหละสมบัติจักรพรรดิ มาจากของละเอียด ของละเอียดก็มาจากของหยาบคือคุณความดีที่เราทำไปจากการกระทำกุศลกรรมของเรามีทานกุศล ศีลกุศล ภาวนากุศลนั่นไปปรากฏเป็นธาตุธรรมละเอียดเป็นจักรพรรดิภาคผู้เลี้ยงเป็นใหญ่ในสมบัติ

ถ้าใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีจักรพรรดิอยู่ ณ ภายใน มีเอง ทีนี้มีนี่ แต่ว่าบางทีเอามาใช้ไม่ได้ ต้องเข้าถึง รู้เห็น และเป็น จึงเอามาใช้ได้ ไม่ต้องทำอะไรมาก ดับหยาบไปหาละเอียด จักรพรรดิเขาทำหน้าที่เอง นี่เป็นความลับที่เขาปิดไว้

จักรพรรดิมีสามระดับ …จุลจักรพรรดินี่ขนาดเล็กแปลว่าบุญบารมีสร้างมาน้อย ก็ได้น้อย ส่วนตัวหรือส่วนรวมในวัดหรือองค์กรใดที่ประกอบการบุญกุศลร่วมกันมามาน้อย จักรพรรดิของส่วนตัวหรือส่วนรวมนั้นก็น้อยเรียกว่าจุลจักรพรรดิ ความเป็นอยู่จึงแร้นแค้น ไม่พออยู่ไม่พอกิน

…ถ้าผู้ใดได้ประกอบการบุญการกุศลมาดีพอสมควร บำเพ็ญบุญบารมีมาดีพอสมควร จักรพรรดิที่เกิดและเจริญขึ้นในธาตุธรรมของตนก็เป็นระดับมหาจักรพรรดิ นี่พออยู่พอกิน พอเลี้ยงกันได้บ้าง แม้วัดวาอารามต่างๆก็อย่างนี้ ประเทศชาติก็อย่างนี้

…ทีนี้ถ้าตนเองประกอบการบุญการกุศล มหากุศลมากขึ้น เสียสละมากขึ้น เจริญบุญบารมีมากขึ้นก็เป็นบรมจักรพรรดิ เรียกว่าเลี้ยงคนอื่นได้ เหลือกินเหลือใช้ เผื่อแผ่ไปถึงผู้อื่นได้มากนี่เฉพาะตัว ถ้าเป็นครอบครัวก็เจริญด้วยโภคทรัพย์ ยศถาบรรดาศักดิ์ ถ้าเป็นส่วนรวมเช่นว่าวัดวาอารามก็เลี้ยงกันได้มากขึ้น ถ้าเป็นประเทศชาติก็เรียกว่า อาณาจักรพรรดิ

ถ้าผู้ปกครองผู้บริหารประเทศชาติเป็นคนที่ไม่เอาไหนคือใจแคบ หรือใจบาปหยาบช้ามากเพียงไร จักรพรรดิภาคผู้เลี้ยงก็เป็นแค่จุลอาณาจักรพรรดิ ถึงจะมีอำนาจแต่ก็แร้นแค้น แต่ถ้าตัวประธานหรือหัวหน้าได้ประกอบการบุญการกุศลมามากขึ้น ประกอบกับคณะทำงานเต็มไปด้วยบุญกุศลมากขึ้นก็เป็นมหาอาณาจักรพรรดิ เลี้ยงกันได้ดีขึ้น และถ้าเป็นบรมอาณาจักรพรรดิ เป็นใหญ่ มีอำนาจมากด้วย มีทรัพย์มากด้วย เลี้ยงกันได้ทั้งประเทศ และถ้าชาวโลกโดยส่วนรวมต่างก็บำเพ็ญบุญบารมีมามากอย่างนี้ก็เป็นบรมจักรจักรพรรดิทั่วทั้งโลก เพราะฉะนั้นทานกุศล ศีลกุศล ภาวนากุศล ธรรมปฏิบัติของพระพุทธเจ้ามีผลให้เกิดภาคผู้เลี้ยงที่บริสุทธิ์ที่มีอานุภาพมากขึ้นตามลำดับ มีอยู่ในศูนย์กลางกายของเรา ของสัตว์โลกทุกตนแม้กระทั่งสุนัข แม้กระทั่งสัตว์นรก แต่นั่นจักรพรรดิเขาเป็นฝ่ายบาปอกุศลไปแล้วให้ผลเป็นโทษ เป็นความทุกข์เดือดร้อน ประเทศที่รบราฆ่าฟันกันนั่นก็เหมือนกัน เป็นฝ่ายบาปอกุศลมาก ถึงได้ทรัพย์มา มีอำนาจก็รบราฆ่าฟันกันหาความสันติสุขมิได้

แชร์เลย

Comments

comments

Share: