พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ชื่อพร้อมคำแปล

 1. พระตัณหังกรพุทธเจ้า (ผู้กล้าหาญ)
 2. พระเมธังกรพุทธเจ้า (ผู้มียศใหญ่)
 3. พระสรณังกรพุทธเจ้า (ผู้เกื้อกูลแก่ชาวโลก)
 4. พระทีปังกรพุทธเจ้า (ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาอันรุ่งเรือง)
 5. พระโกณฑัญญพุทธเจ้า (ผู้เป็ นประมุขแห่งหมู่ชน)
 6. พระสุมังคลพุทธเจ้า (ผู้เป็ นบุรุษประเสริฐ)
 7. พระสุมนพุทธเจ้า (ผู้เป็ นวีรบุรุษมีพระหฤทัยงาม)
 8. พระเรวตพุทธเจ้า (ผู้เพิ่มพูนความยินดี)
 9. พระโสภิตพุทธเจ้า (ผู้สมบูรณ์ด้วยพระคุณ)
 10. พระอโนมทัสสีพุทธเจ้า (ผู้สูงสุดในหมู่ชน)
 11. พระปทุมพุทธเจ้า (ผู้ทําให้โลกสว่าง)
 12. พระนารทพุทธเจ้า (ผู้เป็ นสารภีประเสริฐ)
 13. พระปทุมุตตระพุทธเจ้า (ผู้เป็ นที่พึ่งของหมู่สัตว์)
 14. พระสุเมธพุทธเจ้า (ผู้หาบุคคลเปรียบมิได้)
 15. พระสุชาตพุทธเจ้า (ผู้เลิศกว่าสัตว์โลกทั้งปวง)
 16. พระปิ ยทัสสีพุทธเจ้า (ผู้ประเสริฐกว่าหมู่นรชน)
 17. พระอัตถทัสสีพุทธเจ้า (ผู้มีพระกรุณา)
 18. พระธัมทัสสีพุทธเจ้า (ผู้บรรเทาความมืด)
 19. พระสิทธัตถพุทธเจ้า (ผู้หาบุคคลเสมอมิได้ในโลก)
 20. พระติสสพุทธเจ้า (ผู้ประเสริฐกว่านักปราชญ์ทั้งหลาย)
 21. พระปุสสพุทธเจ้า (ผู้ประทานธรรมอันประเสริฐ)
 22. พระวิปัสสีพุทธเจ้า (ผู้หาที่เปรียบมิได้)
 23. พระสิขีพุทธเจ้า (ผู้เป็ นศาสดาเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์)
 24. พระเวสสภูพุทธเจ้า (ผู้ประทานความสุข)
 25. พระกกุสันโธพุทธเจ้า (ผู้นําสัตว์ออกจากกันดารตัวกิเลส)
 26. พระโกนาคมนพุทธเจ้า (ผู้หักเสียซึ่งข้าศึก คือ กิเลส)
 27. พระกัสสปพุทธเจ้า (ผู้สมบูรณ์ด้วยสิริ)
 28. พระโคตมพุทธเจ้า (ผู้ประเสริฐแห่งหมู่ศากยราช)
แชร์เลย

Comments

comments

Share: