หากผู้ใดมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจแล้ว ย่อมใช้สมบัติพระจักรพรรดิได้ไม่รู้จักหมด

หากผู้ใดมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจแล้ว ย่อมใช้สมบัติพระจักรพรรดิได้ไม่รู้จักหมด.

💎 นับตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ ผู้ปฏิบัติพระสัทธรรมถึงธรรมกายของพระพุทธเจ้า และถึงอายตนะนิพพาน ที่สถิตอยู่ของพระนิพพานของพระพุทธเจ้า และพระอรหันตขีณาสพ ผู้เข้าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุแล้วทั้งหลาย ตามพระพุทธวจนะที่ปรากฏในพระไตรปิฎก จนถึงศิษย์ยานุศิษย์ผู้ได้รับคำสั่งสอนถ่ายทอดวิชชาธรรมกายอันศักดิ์สิทธิ์นี้ สืบต่อกันมาไม่ขาดสายจนถึงปัจจุบัน ล้วนต่างปฏิบัติพระสัทธรรม เพื่อขจัดขัดเกลากิเลสตน โดยทางศีล สมาธิ ปัญญา ได้ถึงธรรมกายอันบริสุทธิ์ แล้วเจริญวิชชา(*)ธรรมกายชั้นสูง ดับอธิษฐานถอนปาฏิหาริย์ธาตุธรรมของภาคดำ และภาคกลางๆ จนสุดละเอียด และอาราธนาบุญศักดิ์สิทธิ์ บารมี รัศมี กำลังฤทธิ์ อำนาจ(ในการปกครองธาตุธรรม) สิทธิ สิทธิเฉียบขาด ของพระพุทธเจ้า และพระอนุพุทธเจ้าทั้งหลาย พร้อมด้วยพระจักรพรรดิ(ภาคผู้เลี้ยง) ฯลฯ ถึงพระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรมในอายตนะนิพพานเป็น ทับทวีพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ และสังฆานุภาพ อันศักดิ์สิทธิ์ ในพระทั้งหลายที่ได้สร้างขึ้นนี้ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้มีไว้ในครอบครอง ผู้ทรงศีลทรงธรรม ผู้เคารพบูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิบัติบูชา ด้วยศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย

#พระพุทธเจ้า (ธรรมกายที่ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ) ตลอดถึงพระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรมทั้งหลาย ทรงเป็นใหญ่ในฝ่ายพระธรรมพระวินัย ทรงพระพุทธคุณอันถ่ายทอดตลอดถึงพระสังฆคุณ รวมถึงวิชชาธรรมกายอันศักดิ์สิทธิ์ สถิตอยู่ ณ ศูนย์กลางพระที่สร้างขึ้นนั้น โดยอธิษฐานจิตด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ของพระวิปัสสนาจารย์ผู้สร้าง ประดุจดังพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่ที่ชาร์จกระแสไฟฟ้าไว้ดีแล้ว แผ่พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ แก่ผู้มีพระนี้ไว้ในครอบครอง ผู้ทรงศีลทรงธรรม ผู้เคารพบูชา โดยธรรมคุ้มครองป้องกันมิให้ตกไปในที่ชั่ว และให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง ตามพระบาลีพุทธภาษิตว่า “ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ” “ธรรมแล ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม” (ขุ. ชา. ทสก. ๒๗/๒๙๐, ขุ. เถร. ๒๖/๓๑๔)

#พระจักรพรรดิ (ภาคผู้เลี้ยง) มี 3 ระดับ คือ จุลจักร มหาจักร บรมจักร ทรงเป็นใหญ่ในสมบัติ สถิตอยู่ ณ ศูนย์กลางของธรรมกาย ย่อมหล่อเลี้ยงผู้มีพระมีไว้ในครอบครอง ผู้ทรงศีลทรงธรรม คือผู้ละเว้นความชั่ว หมั่นประกอบบำเพ็ญคุณความดี มีทานกุศล ศีลกุศล ภาวนากุศล เป็นต้น ให้เป็นผู้มีความสุขสมบูรณ์ บริบูรณ์ ด้วยมนุษย์สมบัติ(โภคสมบัติ บริวารสมบัติ รูปสมบัติ คุณสมบัติ เป็นต้น) สวรรค์สมบัติ และถึงนิพพานสมบัติ มีมรรค ๔ ผล ๔ และพระนิพพาน ๑ ตามศักดิ์แห่งบุญบารมีของแต่ละท่าน ที่ได้สั่งสมอบรมมา

วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เจริญรุ่งเรืองด้วยปัจจัย ๔ ก็ด้วยสมบัติพระจักรพรรดินี้แล

หลวงพ่อวัดปากน้ำ ได้เคยกล่าวไว้ว่า หากผู้ใดมีความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ แล้ว ย่อมใช้สมบัติพระจักรพรรดิได้ไม่รู้จักหมด

ผู้ประมาทขาดสติสัมปชัญญะ คือ ขาดความรู้สึกผิด-ชอบ-ชั่ว-ดี ไม่มีปัญญารู้แจ้งทางเจริญ-ทางเสื่อม ดังเช่น ผู้มักประพฤติผิดศีล ผิดธรรม ผู้มักประกอบมิจฉาชีวะ ผู้มักประมาทมัวเมาในชีวิต ฯลฯ แม้มีพระอยู่ในครอบครอง ก็ย่อมไม่ได้รับผลดีตามนี้.

_____________

(*) #วิชชา หมายถึง ความรู้แจ้ง ความรู้วิเศษ มีความสามารถพิเศษสูงกว่าวิชาความรู้ทางโลก มีตั้งแต่ระดับโลกิยวิชชา ถึงระดับโลกุตตรวิชชา ได้แก่วิชชา ๓ อันมี…

(๑) #ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ปรีชาญาณระลึกชาติได้

(๒) #จุตูปปาตญาณ ปรีชาญาณหยั่งรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย

(๓) #อาสวักขยญาณ ปรีชาญาณหยั่งรู้วิธีทำอาสวกิเลสให้สิ้นไป

ทั้ง ๓ ประการนี้ วิชชาที่ ๑-๒ เป็นโลกิยวิชชา ซึ่งเป็นอุปการะสำคัญช่วยให้เจริญถึงวิชชาที่ ๓ ซึ่งนับเป็นโลกุตตรวิชชา ความรู้แจ้งวิเศษ

เช่นนี้ ยังมีแยกประเภทละเอียดออกไปอีกมาก เช่น วิชชา ๘ อันรวมอภิญญา ๖ เข้าด้วย เป็นต้น

_____________

เทศนาธรรมจาก

พระเทพญาณมงคล

หลวงตาเสริมชัย ชยมงฺคโล

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

อ.ดำเนินสะดวก

จ.ราชบุรี

_____________

ที่มา

“ตอบปัญหาธรรมะปฏิบัติ”

_____________

เพจอมตวัชรวจีหลวงป๋า.

แชร์เลย

Comments

comments

Share: