พระสุมงคล (ช้างปาลิไลยกะ)

พระสุมงคล (ช้างปาลิไลยกะ)

พระสุมงคล (ช้างปาลิไลยกะ)

ภควา อันว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแห่งเรา ตรัสพระสัทธรรมเทศนาว่า เมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระนามว่า พระติสสะสัพพัญญูพุทธเจ้า เสด็จล่วงลับดับขันธ์เข้าสู่พระปรินิพพานสิ้นกาลช้านานแล้วฯ ในลำดับนั้น อันว่าช้างปาลิไลยหัตถีตัวรี้ก็เป็นพระบรมโพธิสัตว์สร้างพระบารมีมาเป็นอันมาก จักได้ตรัสเป็นสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระสุมงคลในอนาคตกาล พระสุมงคลทศพลญาณเจ้านั้น อ่านเพิ่มเติม พระสุมงคล (ช้างปาลิไลยกะ)

ภิกษุทั้งหลาย ! โทษของกามทั้งหลาย เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษุทั้งหลาย ! โทษของกามทั้งหลาย เป็นอย่างไรเล่า ?

ภิกษทั้งหลาย ! กุลบุตรในโลกนี้ สำเร็จการเลี้ยงชีวิตด้วยอาชีพศิลปะใด ๆ เช่นศิลปะแห่งการใช้สัญญาด้วยมือ, ศิลปะแห่งการคำนวณ, ศิลปะแห่งการพยากรณ์, การทำกสิกรรม พาณิชยกรรม และโครักขกรรม, ศิลปะแห่งศัสตราวุธ, และการทำราชการ และศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่ง ; เพราะการประกอบอาชีพนั้น ๆ เขาต้องเผชิญหน้าต่อความหนาว ความร้อน เผชิญหน้าด้วย เหลือบ ยุง ลม แดด และสัมผัสด้วยสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย ซูบผอมอยู่ หิวกระหายอยู่ เพราะการไม่ได้บริโภคตามเวลา.
ภิกษุทั้งหลาย! นี้ เป็นโทษของกามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นได้เอง มีกามเป็นเหตุ มีกามเป็นเครื่องก่อ มีกามเป็นเครื่องให้กระทำ เป็นเหตุเพราะกามนั่นเทียว.
อ่านเพิ่มเติม ภิกษุทั้งหลาย ! โทษของกามทั้งหลาย เป็นอย่างไรเล่า ?

ปู่โทน หลำแพร ลูกศิษย์ฆราวาสของหลวงปู่เทพโลกอุดร

ปู่โทน หลำแพร

ปู่โทน หลำแพร ลูกศิษย์ฆราวาสของหลวงปู่เทพโลกอุดร โดย ทวีวัฒน์ เติมฤทธิ์ (อู๋)

ท่านเป็นลูกศิษย์ฆราวาสของหลวงปู่เทพโลกอุดร และจัดทำจีวรผืนขนาดใหญ่ที่สั่งตัดเย็บพิเศษถวายให้แก่หลวงปู่ทุกปี ปู่โทนท่านเก่งคาถาอาคมหลายอย่าง รับดูดวงด้วยลูกแก้วครั้งละ 4 บาท ตอนที่ผมไปหาท่านนั้นท่านมีอายุ 115 ปีแล้ว (ปี 2543) ปู่โทนเล่าว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรเคยพาท่านไปเที่ยวที่ป่าหิมพานต์และยังได้เห็นต้นมัคนารีผลอีกด้วย โดยหลวงปู่ให้ปู่โทนเกาะหลังท่านแล้วพาเหาะไปป่าหิมพานต์ ปู่บอกว่าขณะที่เหาะนั้นหลวงปู่ใหญ่บอกให้ท่านหลับตา ท่านได้ยินแต่เสียงลมดังอื้อๆ ที่่หูตลอดเวลา อ่านเพิ่มเติม ปู่โทน หลำแพร ลูกศิษย์ฆราวาสของหลวงปู่เทพโลกอุดร

ประวัติการสร้างพระพรหม ณ วัดหลวงพ่อสดฯ

ท้าว อกนิฏฐพรหม ชั้นสุทธาวาส / ประธานพรหมโลก

ประวัติการสร้างพระพรหม
(ท้าว อกนิฏฐพรหม ชั้นสุทธาวาส / ประธานพรหมโลก)

ผมชื่อ นายปรีชา เอกอรัญพงศ์ ราวปี พ.ศ.2550 ในขณะที่บวชเป็นพระ (รอบที่ 2) ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี คืนวันหนึ่ง หลวงป๋า (พระเทพญาณมงคล / เสริมชัย ชยมังคโล) เจ้าอาวาส ได้บอกบุญแก่พระภิกษุ และสามเณร ให้มีส่วนร่วมในการสร้างพระ และเทพองค์หนึ่ง ซึ่งมีเจ้าภาพสร้าง และนำมาถวาย (สร้างเสร็จแล้ว) ซึ่งเจ้าภาพจ่ายเงินไปทั้งหมดแล้ว แต่หลวงป๋าเห็นว่าการสร้างพระครั้งนี้เป็นบุญใหญ่ และสำคัญครั้งหนึ่ง จึงอยากให้พระเณรมีส่วนร่วมในบุญครั้งนี้ด้วย โดยให้พระเณรมีโอกาสร่วมทำบุญคนละ 10-20 บาท เพื่อเป็นกุศลติดตัวไป อ่านเพิ่มเติม ประวัติการสร้างพระพรหม ณ วัดหลวงพ่อสดฯ

พระราหูในพระพุทธศาสนา บุพกรรมของพระราหู

พระราหูในพระพุทธศาสนา บุพกรรมของพระราหู

พระปางสีหไสยยาสน์ ปราบอสุรินทร์ราหู

พระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทรราหู

ในวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาได้เล่าเรื่องพระราหู พระอาทิตย์และพระจันทร์ เกี่ยวกับบุพพกรรมที่ทั้งสามได้เคยสร้างร่วมกันมา จนเป็นเหตุให้เกิดเรื่องราวแห่งพระราหู พระอาทิตย์และพระจันทร์มาจนทุกวันนี้ เล่าครั้งหนึ่งว่าทั้งสามคือ อ่านเพิ่มเติม พระราหูในพระพุทธศาสนา บุพกรรมของพระราหู

เล่าเรื่อง… หลวงปู่ใหญ่ (หลวงปู่เทพโลกอุดร) โดย พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล)

เล่าเรื่อง… หลวงปู่ใหญ่ (หลวงปู่เทพโลกอุดร)
โดย พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล)

อาตมาภาพเคยได้ยินเรื่องราว และกิตติศัพท์เกี่ยวกับ “หลวงปู่ใหญ่” (หลวงปู่เทพโลกอุดร) มานานแล้ว
และเคยได้รับอาราธนาไปประกอบพิธีเททองรูปหล่อ (รูปเหมือน) ของหลวงปู่ท่าน
ที่วัดเขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๙
โดยพระเดชพระคุณเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ องค์ปัจจุบัน เป็นประธาน
และได้ไปร่วมประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่ ที่วัดเขาตะเกียบอีกครั้งหนึ่ง เมื่อต้นปี พ.ศ.๒๕๔๐

อ่านเพิ่มเติม เล่าเรื่อง… หลวงปู่ใหญ่ (หลวงปู่เทพโลกอุดร) โดย พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล)

ตอบปัญหาธรรมะปฏิบัติ

หลวงป๋า

#ธรรมกายคืออะไร

วิธีฝึกสมาธิตามแนววิชชาธรรมกายนี้ง่ายๆ โดยประการที่ว่า เรานึกให้เห็นด้วยใจ เพื่อให้ใจของเรามาอยู่ที่อารมณ์เดียว คือดวงแก้วกลมใส ใจเห็นอยู่ที่ไหน เห็นอะไรอยู่ที่ไหนด้วยใจ ใจก็อยู่ที่นั่น

เพราะฉะนั้น เราต้องการให้ใจมาสงบตรงศูนย์กลางกาย ก็นึกให้เห็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ด้วยใจ อ่านเพิ่มเติม ตอบปัญหาธรรมะปฏิบัติ

ศรัทธาเป็นเพื่อนคนที่สองของคน

ธรรมะ วันละบท
+ธรรมะ วันละบท+
สทฺธา ทุติยา ปุริสสฺส โหติ
ศรัทธาเป็นเพื่อนคนที่สองของคน

มากหรือน้อย ใยต้องคอย วาสนา
เร็วหรือช้า ใยต้องคอย บุญกุศล
หนักหรือเบา ใยต้องเอา มาใส่ตน
รวยหรือจน ใยต้องสน โชคชะตา
ล้มหรือลุก ใยต้องทุกข์ กับชีวิต
ถูกหรือผิด ใยต้องคิด หนีปัญหา
ดีหรือแย่ ใยต้องแคร์ คนนินทา
ชมหรือด่า ใยต้องรับ ส่งกลับคืนฯ

-Pm Jittapunyo-
FB#ธรรมะวันละหลายบท #