หลวงป๋าไปหาหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี สกลนคร

ปู่สังกะสา-ย่าสังกะสี มนุษย์คู่แรกของโลกตามคัมภีร์ปฐมกัปป์ ต่างจากกำเนิดโลกในไบเบิล?

กำเนิดโลกและชีวิต(ปฐมมูลสังขยา)

พระของหลวงพ่อสด

พระโพธิสัตว์ 3 ระดับ

“สัม มา อะ ระ หัง”

เรื่องที่สําคัญอีกคือในการทำวิชชาร่วมกับผู้ที่ธาตุธรรมไม่สะอาด

หลวงป๋าและหลวงปู่วีระ ท่านเคยพูดถึง เขานางพันธุรัตน์

เหตุแห่งการได้มาซึ่งพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สถานที่แห่งนี้ ไม่มีการพยากรณ์

เรื่องพญานาคชื่อจัมเปยยะ

ทำแบบพระพุทธเจ้าเลย โดย ปิ่นทอง

แม่ชีในโรงงานทำวิชชา ตอบปัญหาธรรมะ

พระตถาคตคือใคร พระอรหันต์ตายแล้วไม่ขาดสูญ (2)

พระตถาคตคือใคร พระอรหันต์ตายแล้วไม่ขาดสูญ (1)

ทำตนให้เป็นสุข ในยุคเศรษฐกิจซบเซา

วิธีสร้างพระในใจตน

หาบุญได้ใช้บุญเป็น 2

หาบุญได้ใช้บุญเป็น 1

พระคุณของแม่

เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร

พึ่งตนพึ่งธรรม นำให้สุขสันต์

ความอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า

ความได้ปัญญา นำมาซึ่งความสุข

ความกตัญญูและการบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ธรรมนำชีวิตไปสู่ความเจริญและสันติสุข 4

ธรรมนำชีวิตไปสู่ความเจริญและสันติสุข 3

ธรรมนำชีวิตไปสู่ความเจริญและสันติสุข 2

ธรรมนำชีวิตไปสู่ความเจริญและสันติสุข 1

ผู้มีอริยทรัพย์ย่อมเป็นผู้ไม่ยากจน 3

ผู้มีอริยทรัพย์ย่อมเป็นผู้ไม่ยากจน 2

ผู้มีอริยทรัพย์ย่อมเป็นผู้ไม่ยากจน 1