พระพุทธเจ้าพระองค์แรก พระติกขะคัมมะสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระคาถา พระอาการวัตตาสูตร

ขายพระบาปไหม ‘ถ้าบาป ข้าต้องบาปแน่ เพราะข้าขายพระเต็มศาลา’ : คำสอน ‘หลวงปู่ดู่’

ทำไมมงคลวัตถุที่สำเร็จด้วยวิชชาธรรมกายชั้นสูงจึงสามารถกันผลกระทบที่เกิดจากคราสได้ ?

กิจของมหาโพธิสัตว์ทั้งสามนี้ เป็นส่วนที่จะทําให้การสังคายนาครั้งที่ ๕ เต็มบริบูรณ์ อันจะมีผลให้พระพุทธศาสนาดํารงอยู่ได้ครบ ๕,๐๐๐ ปี

การบูชาบุคคลและข้อปฏิบัติที่ควรบูชา เป็นมงคลสูงสุด

รวมเล่ม 3 in 1 หนังสือธรรมชุด “สัมมาปฏิบัติ”

รูปปั้นงู หน้าประตูวัดหลวงพ่อสด

พระเจ้าจักรพรรดิ

กำเนิดทุคติของนักบอก ใบ้หวยเบอร์

เนื้อนาบุญที่บริสุทธิ์ แม้เหล่ามนุษย์และเทพยดา ย่อมมาประชุมกันสักการะมิขาดสาย

เรื่อง เล่าจากพิธียกยอดฉัตรมหาเจดีย์สมเด็จฯ

เรื่องประวัติลูกแก้วมณีรัตนะ

ตายแล้วฟื้นของสามเณรสิทธิศักดิ์

หลวงพ่อพยุง สุนฺทโร ไปฝึกธรรมกายกับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำ

อธิบายสวรรค์ 6 ชั้น และ พรหมโลก 16 ชั้น

วาจาศักดิ์สิทธิ์คืออะไร?

จีราภา เศวตนันท์ วิทยากรสถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย

หัวใจพระคาถา

ว่าด้วยคู่สร้างคู่สมตามหลักพุทธศาสนา

วิชชาธรรมกายเป็นวิชชาที่มีความมหัศจรรย์อันไม่มีประมาณ

พระสุมงคล (ช้างปาลิไลยกะ)

พระสุมงคล (ช้างปาลิไลยกะ)

ภิกษุทั้งหลาย ! โทษของกามทั้งหลาย เป็นอย่างไรเล่า ?

ปู่โทน หลำแพร ลูกศิษย์ฆราวาสของหลวงปู่เทพโลกอุดร

ประวัติการสร้างพระพรหม ณ วัดหลวงพ่อสดฯ

พระราหูในพระพุทธศาสนา บุพกรรมของพระราหู

พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

เล่าเรื่อง… หลวงปู่ใหญ่ (หลวงปู่เทพโลกอุดร) โดย พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล)

ตอบปัญหาธรรมะปฏิบัติ

ศรัทธาเป็นเพื่อนคนที่สองของคน